Service Apotheek Leerplein

Privacy Statement (NSAB B.V. Xanti & aNewSpring)

1. ALGEMEEN

    • Dit privacy statement is van toepassing op het SA Leerplein, www.saleerplein.nl (hierna: de ‘Website’).
    • De verantwoordelijke voor deze Website is Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., waarvan je de gegevens aantreft onder het kopje ‘contact’ op deze Website.
    • Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
    • De verwerkers van de Website zijn Telartis B.V. en ANewSpring B.V. die jouw gegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerken, voor zover nodig om de in artikel 2 genoemde producten en diensten te kunnen aanbieden (hosting, technische ondersteuning en helpdesk).
    • In dit privacy statement kun je lezen welke persoonsgegevens Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt, voor welke doeleinden en hoe wij jouw gegevens beschermen. Door gebruik te maken van deze Website stem je in met de voorwaarden van dit privacy statement geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierin omschreven. Indien je niet (langer) instemt met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals in dit privacy statement omschreven, betekent dit automatisch dat je geen gebruik (meer) kunt maken van de producten en diensten op deze Website.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Indien je via deze Website gebruik maakt van de producten en diensten van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. worden jouw persoonsgegevens verwerkt. ​​​​​​​

​​​​​​​a. Via het online persoonlijke account op deze Website:
​​​​​​​i.  Registratieproces t.b.v. het online account
ii. Inloggen online account

​​​​​​​
2.2.   Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V..
Telartis B.V. en ANewSpring B.V. verwerken de noodzakelijke gegevens voor Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. om de hosting, technische ondersteuning en helpdeskfunctie van de Website te verzorgen. Jouw aanmeldgegevens kunnen, door mensen met een beheerdersaccount, worden gedeeld met Speakapp (SA Connect) voor het aanmaken van een account. Jouw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.
​​​​​​​
2.3 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt de persoonsgegevens die we van je of van jouw werkgever (of een andere bevoegde medewerker) ontvangen om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening via Service Apotheek Leerplein

2.4 Indien je toestemming heeft gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om jouw toestemming op een later moment weer in te trekken. Dit kun je doen door contact op te nemen met Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., door het sturen van een e-mail naar zorg@serviceapotheek.nl of telefonisch contact opnemen met 088-2768450.

3. WELKE GEGEVENS VERWERKT NEDERLANDSE SERVICE APOTHEEK BEHEER B.V.?

3.1   Indien je gebruik wilt maken van de op deze Website aangeboden diensten kan Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. diverse gegevens registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:
a.   Gegevens m.b.t. account:
i.             Voornaam, achternaam, tussenvoegsels
ii.            Geslacht
iii.           Geboortedatum (optioneel)
iv.            Profielfoto (optioneel)

v.          Functie
vi.            E-mail
vii.          BIG of KABIZ nummer(s)
viii.         Apotheeknaam
b.               Gegevens m.b.t. scholingsgegevens
ix.        Welke scholingen gevolgd zijn
x.          Voor welke scholing ingeschreven is
xi.            Tijdregistratie scholingen
xii.          Studieresultaten
xiii.         Evaluatie over de scholingen (optioneel)

c. Gegevens m.b.t., events of bijeenkomsten:
Inschrijving event of bijeenkomst.
i. 
Apotheeknaam
ii. 
Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
iii. 
Functie
iv. 
E-mail
v. 
BIG of KABIZ nummer(s)
vi. 
Onderwerp bijeenkomst

3.2     Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt jouw BIG- of KABIZ registratienummer(s) om accreditatiepunten door te geven aan PE-online als de scholingen met voldoende resultaat is afgerond of een bijeenkomst is bijgewoond. Met het toevoegen van jouw BIG en/of KABIZ nummer in jouw account, ga je akkoord met de verwerking hiervan in PE-online.

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V maakt gebruik van de dienstverlening van Tredion tbv technische ondersteuning van webinars. Tredion heeft inzicht in de namen en e-mailadressen van deelnemers aan de webinars.


3.3    Geanonimiseerde gegevens worden voor analyse verzameld om nascholing op bepaalde onderwerpen te monitoren.

4. WELKE GEGEVENS VERWERKT JOUW APOTHEEK?

4.1 Mensen met een beheerdersaccount in jouw apotheek hebben toegang tot de volgende gegevens: 
a.               Gegevens m.b.t. account
i.                 Voornaam, Achternaam, tussenvoegsels
ii.                Geslacht
iii.               Geboortedatum (optioneel)
iv.               
Profielfoto (optioneel)
v.              Functie
vi.                E-mail
vii.              BIG of KABIZ nummer(s)
viii.             Apotheeknaam
b.               Gegevens m.b.t. scholingsgegevens
i.                 Voor welke scholingen ingeschreven is
ii.              Welke scholingen gevolgd zijn
iii.                Tijdregistratie scholingen
​​​​​​a.  Studieresultaten
b. Evaluatie over scholingen

 4.2   Mensen met een beheerderaccount  kunnen de gegevens genoemd in 4.1 van jou in kader van een rapportage op apotheek niveau inzien. Per apotheek kunnen er 1 of meer beheerders zijn die toegang hebben tot uw gegevens. Vraag intern na wie toegang heeft tot jouw gegevens.

5. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

5.1     De registratiegegevens en persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de aangeboden diensten via het Service Apotheek Leerplein en de administratieve afhandeling daarvan, zoals voor het volgen van online scholingen en/of het inschrijven voor bijeenkomsten en events (zie artikel 3.1).

5.2    Jouw persoonsgegevens kunnen door Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. mogelijk ook worden gebruikt voor verzending van mailings, uitnodigingen, enquêtes én updates m.b.t. scholingen waarvoor je bent ingeschreven.  Indien je geen prijs stelt op deze mailings kunt je via jouw accountinstellingen aangeven dat je deze niet langer wilt ontvangen of jouw toestemming hiervoor intrekken conform het bepaalde in artikel 2.4 van dit privacy statement.
 

6. HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

6.1     Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en de privacy risico’s.

6.2    Om de veiligheid te garanderen evalueren we de in artikel 6.1 genoemde maatregelen regelmatig met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

7. DOORVERKOOP

7.1      Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. zal jouw persoonsgegevens die zijn vastgelegd ten behoeve van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden die door Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. worden ingeschakeld conform het bepaalde in artikel 2.2 zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren.

8. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

8.1     Je hebt de mogelijkheid om Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissen van jouw persoonsgegevens of beperking van de je betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor contact opnemen met Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., door het sturen van een e-mail naar zorg@serviceapotheek.nl of telefonisch contact op te nemen met 088-2768450.

8.2    Je hebt tevens het recht een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. COOKIES

9.1.    Op deze Website maken wij gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan de Website automatisch op jouw apparatuur, bijvoorbeeld jouw computer, wordt geplaatst. Door cookies te gebruiken, kan de Website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan.

9.2.   Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies). Een sessie-cookie wordt gebruikt om te kunnen onthouden dat je ingelogd bent. In het cookie staat alleen een Sessie ID. Het cookie wordt direct verwijderd als je uitgelogd bent of als je jouw browser sluit. Ook wordt optioneel jouw e-mailadres in een cookie bewaard wanneer je de optie 'Onthoud mijn e-mailadres' aanvinkt op de inlogpagina. Door het gebruik van deze cookie hoef je bij een volgend bezoek aan de website niet opnieuw jouw e-mailadres in te voeren. Dit cookie wordt na een jaar verwijderd of als je het vinkje op de inlogpagina weer uitzet.

10. HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

10.1   De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De verzamelde gegevens worden bewaard zolang je je hebt geregistreerd voor gebruik van de Website. Daarna worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard, zodat je jouw gegevens in deze jaren nog kunt opvragen gedurende jouw registratieperiode.
 

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

11.1    Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren je dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in onze nieuwsberichten op de Website.

12. CONTACTINFORMATIE

12.1   Indien je vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kun je bellen met T 088-2768450 of een e-mail sturen naar E zorg@serviceapotheek.nl.